Καλαμάτα, 12 Δεκεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου και επιθυμούν να ορκισθούν, να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας μέχρι και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ηθική Φιλοσοφία».
Η αίτηση ορκωμοσίας γίνεται:
• αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή,
• ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας καθώς και
• ταχυδρομικά.

Την αίτηση ορκωμοσίας μπορείτε να την κατεβάσετε σε μορφή word και pdf
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:
α) φοιτητική ταυτότητα-δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου
β) βιβλιάριο υγείας (όσοι είναι ασφαλισμένοι στο Πανεπιστήμιο)
γ) κάρτα σίτισης (όσοι έχουν)

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με την ημέρα και ώρα ορκωμοσίας.

Από τη Γραμματεία