Διπλωματική Εργασία

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση δεκατεσσάρων (14) μεταπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων, ανατίθεται σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Την επίβλεψη της εργασίας αναλαμβάνει ένα από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., μετά από συνεννόηση με τον φοιτητή, και την ανακοινώνει εγγράφως στην Ε.Δ.Ε., η οποία ορίζει επιτροπή παρακολούθησης. Η επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και δύο ακόμα διδάσκοντες – μέλη του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Η μεταπτυχιακή εργασία, η οποία κατατίθεται στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου και όχι αργότερα από την παρέλευση τριών εξαμήνων από την ανάληψη του θέματος, εγκρίνεται κατ΄αρχήν από την επιτροπή παρακολούθησης, και στη συνέχεια υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της μεταπτυχιακής εργασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, η επιτροπή την αξιολογεί και την βαθμολογεί με την κλίμακα 0-10. Αν η μεταπτυχιακή εργασία θεωρηθεί από την επιτροπή ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω του επτά (7), τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή την βελτίωσή της, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή την ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να επανυποβληθεί η μεταπτυχιακή εργασία, τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Εάν παρέλθουν τρία (3) εξάμηνα μετά την ανάθεση του θέματος χωρίς ο επιβλέπων να έχει στοιχεία για την πορεία της υπό εκπόνηση εργασίας, η ανάθεση του θέματος ακυρώνεται. Την ευθύνη της επίβλεψης της μεταπτυχιακής εργασίας (20.000-25.000 λέξεων) μπορεί να έχουν μόνο μέλη του Προγράμματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992. Αντίγραφα της μεταπτυχιακής εργασίας (σε έντυπη μορφή, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή word και pdf) κατατίθενται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή υποχρεωτικώς στην Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., στις βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Αίτηση για διπλωματική Εργασία

Δείγμα Εξώφυλλου

Οδηγίες για μορφή Διπλωματικής